اعضای هیات مدیره

 

رییس هیات مدیره

مجتبی بزرگ


مدیرعامل و عضو هیات مدیره

هومن تفضلی مطیع


نائب رئیس هیات مدیره

سید شهاب الدین ضیائی